Back to top
Temple of the Emerald Buddha

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

Temple of the Emerald Buddha

Temple of the Emerald Buddha

Temple of the Emerald Buddha

08:00 - 16:00
500 THB
Do not take photos in the temple. Please dress politely in accordance with the visit regulation.

เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ภายในมีอาณาบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือส่วนแรกเป็นวัดพระแก้วมรกต ระเบียงที่ลดหลั่นกันลงไป และส่วนของหมู่ตึกทางทิศเหนือ และระเบียงด้านหน้าของประสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง ภายในไม่มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการสร้างวัดในพระราชวังตามอย่างวัดพระศรีสรรเพชญ์ของกรุงศรีอยุธยา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระประทับนั่งอย่างสมาธิราบในสกุลช่างล้านนา ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งรัชกาลที่ 1 ได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทร์

The temple is in the outer section of the Royal Enclosure west of the Grand Palace . It was built on the orders of King Rama 1 along with the Grand Palace and Rattanakosin Island, and is built as a temple in a Royal compound like Wat Sri Sanphet in Ayutthaya . It has no resident monks. The most famous in Wat Phra Kaew are: The Emerald Buddha, Model of Angkor Wat, Prasat Phra Thepidon, Mondop, Balcony, Phra Sri Ratana Chedi and many others. By the way, the Emerald Buddha (Phra Putta Maha Mani Ratana Patimakorn or Phra Kaeo Morakot): This is a Buddha image in the meditating position in the style of the Lanna school of the north, dating from the 15th century AD. King Rama I brought it from Vientiane , and it is considered to be the most important Buddha image in the country.

エメラルド寺院はエメラルド仏像の寺院です。広範な領域内の3つの部分から構成:最初の部分は、ワット·プラケオです。に下降テラスそして北に建物の一部。神経パンテオンのフロントポーチ。エメラルド寺院はイースタングランドパレスの外庭に位置しています。ラーマ5世の神殿の内部には、僧侶には王宮、アユタヤのワット·プラシーサンペットに応じて構築されているバンコクの宮殿で作成したものを注文していません。エメラルド仏面と(エメラルド仏)を超える技術者通貨で瞑想に座っていました。およそ20世紀の仏は貴重です。

玉佛寺内主要分为三部分,泰国玉佛寺位于曼谷大王宫的东北角,是泰国最著名的佛寺,也是泰国三大国宝之一。建于1784年的玉佛寺是泰国大王宫的一部分,面积约占大王宫的1/4。玉佛寺是泰国王族供奉玉佛像和举行宗教仪式的场所,因寺内供奉着玉佛而得名。寺内有玉佛殿、先王殿、佛骨殿、藏经阁、钟楼和金塔。玉佛殿是玉佛寺的主体建筑,大殿正中的神龛里供奉着被泰国视为国宝的玉佛像。玉佛高66厘米,阔48厘米,是由一整块碧玉雕刻而成。


Artist House at Khlong Bang Luang

บ้านศิลปิน คลองบางหลวง

Artist House at Khlong Bang Luang

Artist House at Khlong Bang Luang

Artist House at Khlong Bang Luang

MON - FRI 10:00 -18:00
SAT - SUN 09:00 - 19:00
Free

เป็นบ้านเก่าของ “ตระกูลรักสำรวจ” ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กับคุณชุมพลอักพันธานนท์ เพื่อปรับปรุงให้เป็น สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัวของของ กลุ่มศิลปินที่รัก งานศิลปะ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่ง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัด กำแพง ด้านบนของตัวอาคารเปิดเป็น แกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ ได้ชมกัน ถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุกชีวิตให้ชุมชนคลอง บางหลวงให้กลับมาคึกคักอีกครั้งถือเป็น ไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลา รูปตัวแอล ที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่า เป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศ ที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดกำแพง ภายหลังอาคารหลังนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน เพื่อเป็นที่รวมตัวของผู้ที่ ทำงานและรักงานศิลปะ โดยยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเจ้าของตั้งใจจะทำทุก อย่างให้กลมกลืนกับชุมชนด้านบนของ ตัวอาคารเปิดเป็นส่วนแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ ทำงานศิลปะต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการทำเครื่อง ประดับรวมอยู่ด้วย โดยผู้ดูแลบ้านศิลปินเล่าว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ ทำ เครื่องประดับเป็นของเก่าที่อยู่กับอาคารหลังนี้ตั้งแต่สมัยก่อน และทุกวันนี้ยัง สามารถใช้ได้จริง

Should you want to experience the riverside lifestyle while learning the art, the Artist’s House at Khlong Bang Luang is ready to welcome. The Artist’s House is a two-story wooden house with an over-100-year-old outstanding 12 indented corners from Thonburi period. It is located in Khlong Bang Luang village on the side of Bang Luang canal. The Artist’s House is a place that gathers an art exhibition, silverware crafting demonstration, printmaking, picture coloring and drawing. A choice of postcards from the old days, a coffee corner and souvenir shops are also offered. Outside, you can rest your feet by the riverside and breathe in cool pure air while watching and feeding the fish swimming in the river. You can also taste delicious local food offered on the boats by the locals. You will experience a true lifestyle and the generosity of Khlong Bang Laung people that still live their lives with such simplicity. Another highlight of the Artist’s House is Kham Nai puppet show. This puppet troupe was officially established on September 9, 2010 by the collaboration of skillful artists with over 10 years of experience in small puppet shows. Everyone has a mutual goal of publicizing and conserving the Thai traditional puppet show. A group of artistic old-generation puppet performers also help give advice to create new style of shows for the diversity of entertainment. The Kham Nai puppet show is praised by all visitors. Prior to showtime, the show area is packed with a crowd. All three performers will put on a mask to shadow the humanity in order to highlight the puppets and keep the crowd’s attention on the puppets only. To put it in perspective, the performers are just a soul while the puppets are the body. Each of the three performers or souls have different roles. The first soul control the left hand and the head of the puppet. The second control both legs while the third control the right hand. When three souls are linked, the power will be delivered to the puppet, making it move gracefully and delicately like a human being. The Kham Nai puppet troupe is now performing at the Artist’s House at Khlong Bang Luang at the performance area, generously provided by Chumpol Akkapantanon, the owner of the Artist’s House. The show is open to public daily (except Wednesday) at 2pm. to be a learning center for youths and students, to create a unique activity for the community and to promote ecotourism that should always be with Thai society. The Kham Nai puppet troupe not only performs at the Artist’s House but also wishes to perform at schools, foster home, foundations and charitable organizations to give underprivileged people a chance to enjoy Thai culture and to truly conserve Thai art and culture.

クロンバーンルアン市民のアーチストハウス 運河生活を体験しながら、芸術を見学したい場合はクロンバーンルアン市民のアーチストハウスはあなたの要求に対応できる。 アーチストハウスは芸術センターで、バーンルアン運河に沿う領域に設置され、トンブリー時代の100年以上の古芸術である仏塔で装飾されている2階建ての木造住宅である。 アーチストハウスの室内においては、芸術を展示し、銀食器やグラフィック、絵画、描画の教育訓練、昔写真の葉書、おいしいコーヒー及び記念品を販売している。 アーチストハウスの室外においては、運河に沿って座りながら涼風にリラックスし、泳いでいる魚を眺めながらえさを与え、又現地人の船で販売している食品を味わうことができる。ここでは、優しくて簡素な生活をしているバーンルアン運河に沿う市民の生活の雰囲気に接触することができる。 ここのもう一つのハイライトは、カムナイ団体の人形劇である。この団体は、芸術的才能及び10年以上の人形劇の経験を持つ芸術家で構成され、2010年9月9日に確立された。みんなは、人形劇の公開と維持をし、やさしくて芸術分野の技能を持つを芸術家グループの推奨で多様性のある人形劇を創造している。 カムナイ団体の人形劇は、訪問者たちに人気があり、出演時に大勢に人々が待機している。人形劇の担当3名は、人間を減らし、人形劇をもっと目立たせ、又観客の注目を人形のみにさせるため、マスクを着用しなければならない。言い換えれば、人形劇の担当者は人間の魂で人形は人間の身体と見なされる。人形劇の担当者又は魂は異なる義務があり、第1魂は人形の左手と頭部、第2魂は人形の両足、第3魂は人形の右手を制御し、3つの魂が人形の一つに集合すると、人形が生きているように優雅に動くことができる。 現在、カムナイ団体の人形劇はクロンバーンルアン市民のアーチストハウスにおいて出演し、シュンポン アッカパンターノン氏の恩恵で、アーチストハウスの所有者は、青少年、学生、大学生の学習、又タイ社会における水路のエコツーリズムを推進し、維持し続けるため、家屋内の一部を文化広場に改造し、毎日14:00時(水曜休業)に無料で人形劇を開催している。カムナイ団体の人形劇は、タイ芸術・文化を機会のない者に周知し、維持するため、アーチストハウスだけでなく、学校、救貧院、財団、様々な慈善団体においても出演している。

空帮郎河畔社区艺术馆 如果你想感受河畔的自然风景,学习自然艺术,空帮郎水渠社区的艺术馆便是您的最佳选择。 艺术馆有很多艺术展,展览于空帮郎水渠社区,在空帮郎水渠社区的房屋设计都是两层木屋,建筑风格是吞武里的传统风格,大约有100多年的历史。 艺术馆里展示了各种艺术品,钱币,绘画品,明信片,可以选择性的购买,有喝咖啡的地方,也有卖纪念品的商店。 艺术馆外面的河畔,你可以坐在岸边将双脚放进河里,享受河畔的凉爽环境,可以看到河里的小鱼,给鱼喂食,也可以沿着河畔行走,品尝河畔当地人家的真正美食。你可以体会当地人的生活习俗,感受当地人的热情。 还有一个热点即表演,木偶剧。木偶剧团组建于2010年9月9日,由一群才华横溢的艺术家组成,拥有木偶表演经验10多年,每个人都热爱艺术,在表演上有共同的理念。也受到大艺术家们的点评,大艺术家们也是在表演上有很多经验,会个他们提出一些专业性改革建议,因此他们的表演越来越有创造性。 很多人来艺术馆都是冲着木偶剧来的,他们都十分喜欢观看表演,每天表演还没有开始就有很多人开始排队等候了。三个人都会带上面具登台表演,这样不光是为了表演需要也是为了吸引更多观众的兴趣。换句话说,木偶的面相和身体是不一样的,三个人的表演职责是不同的,一方防御左手,第2方负责管理两条腿,第三负责左手,当三方一起合作时才组成一个完整的木偶,表演才栩栩如生,出神入化。 目前,艺术馆区的木偶剧表演团队来自春鹏阿哥盘他难,艺术馆主人将一部分地区划分出来专门作为表演用,每天14.00可以来免费观看表演,(每周三停止表演)。为了方便学生学习,以及社区人员参观,调整了一些的布局装饰,设计成泰国特色的生态旅游专区。木偶剧表演除了在此地表演外,也尝尝到一些福利基金会,慈善活动义演区表演,为了那些没有机会或者没有能力来到艺术馆参观的人表演,传承和保护真正的泰国艺术文化精髓。


Bangkok Folk Museum

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

Bangkok Folk Museum

Bangkok Folk Museum

Bangkok Folk Museum

10.00 - 16.00
Free

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เป็นหนึ่งใน แหล่งท่องเที่ยว มุมมองใหม่ใน บางกอกได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของอาจาร์ยวราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งอยากจะจัดบ้าน และทรัพย์สิน มรดกที่ได้จากมารดา คือ นางสอาง สุรวดี (ตันบุญเล็ก) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เมื่ออาจารย์วราพรจัดสิ่ง ของได้ทำเรืองยกบ้านหลังนี้ให้เป็น สมบัติของ กรุงเทพ มหานคร หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็ได้จัดทำบ้านดังกล่าว ให้เป็น โครงการ นำร่องสนอง นโยบายการมี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของแต่ละเขตโดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวัตถุซึ่ง บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับ สภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาคารหลังที่ 1 เป็นอาคารที่ครอบครัวอาจาร์ยวราพรเคยใช้อาศัยอยู่เมื่อในอดีต ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาก จากตะวันตกซึ่งเป็นที่นิยมในยุคนั้น เป็นอาคารไม้สองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าวสีแดง ผนังอาคาร สร้างด้วยไม้ทาสีเลียนแบบผนังก่ออิฐถือปูนฝีมือช่างชาวจีนเป็นผู้ก่อสร้าง ที่เรียกกันว่าทรงปั้นหยายุคปลาย โดยลดลายฉลุที่ชายคาออก ภายในอาคารหลังนี้ จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ดังนี้ – ห้องรับแขก ห้องรับแขกห้องนี้มีเปียโนคู่ใจจากคุณแม่ของอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีชุดรับแขก ตู้ใส่เครื่องแก้วเจียระไน แบบต่างๆ เช่นแก้วไวน์ แก้วมาตินี่ ขวดใส่ไวน์ จัดแสดงไว้ในตู้อย่างสวยงาม – ห้องอาหาร ภายในมีโต๊ะรับประทานอาหาร 6-8 ที่นั่ง บนโต๊ะจัดแสดงชุด Dinner set แบบฝรั่ง และภาชนะลายครามแบบบจีน เครื่องเคลือบสีเขียวไข่กา รูปแบบต่างๆ – ห้องหนังสือ ห้องหนังสือส่วนหนึ่งจะเป็นหนังสือของคุณหมอฟรานซิส สามีคุณสอางค์ ซึ่งเป็นตำราทางการแพทย์เกี่ยวกับ การรักษาโรคต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคุณแม่และลูก ติดกับห้องนี้ คือ ห้องน้ำ และโถส้วมแบบโบราณ

A cool and pleasant atmosphere is the first thing you will feel once you enter Bangkok Folk Museum. Assoc. Prof. Waraporn Suravadi wished to organize the house and property inherited from her mother, Sa-Ang Suravadi (Tun Boon Tek) and turned it into a museum for the next generation and for those interested. The museum consists of four buildings. The first building is where the Suravadi family used to live. It was built in B.E. 2480. The architectural styling of the building is influenced by the West – the two-story wooden building has a hip roof covered with red kite-shaped tiles and the walls are made with woods painted to look like brick walls by a Chinese architecture. There are living room, dining room, center hall, stair platform, grandmother’s bedroom, European styled dressing room, ancestor room and master bedroom. Each room comes with interesting stories and decorated with appliances used in the old days. The Second building used to be located at Thung Maha Mek, Soi Ngam Duphli. This two-story building has an architectural styling identical to the first one. Built in B.E. 2472, the first floor is mainly served as a clinic of Dr. Francis Christian, an Indian surgeon graduated from the United Kingdom. He passed before the construction was completed. Her mother offered the room for rent until she granted the land to Assoc. Prof. Waraporn. When she decided to turn the house in Saphan Yao Alley into a museum, she sold the land and kept the house. She then had the house relocated in Bangkok Folk Museum. The house is now smaller and decorated with Dr. Francis’s equipment and tools. The Third building is served as an exhibition zone on the first floor. Opposite of the entrance, several civic duty documents like a land certificate, census including a map of Bangkok in B.E. 2489 and her grandmother’s belongings like monk-offering set and big kitchen utensils are showcased. The gallery of overall Bangkok is exhibited on the top floor. The library packed with books and information about Bangkok, especially Bang Rak District, is located just outside. The Fourth building is now an office and residence of Assoc. Prof. Waraporn.

バンコク民族博物館 快感は、バンコク民族博物館に接触した時、最初に感じることができるものである。 本博物館は、ミセス サアーン スラワディー(タンブンテック)母親から継承された住宅と財産を若者や興味のある方に見学させるために改造するというワラーポーン スラワディー準教授の目的と意思で設立された。 本博物館は、4軒の建物に分かれている。 1軒目の建物は、スラワディー家が住んでいたもので、1937年に建てられ、建築様式は静養の影響を受け、2階建ての木造建築で、赤瓦を使用した寄棟屋根と中国業者で煉瓦壁のように塗装された木製壁で建設された。室内には、応接室、台所、ホール、階段、祖母の寝室、ヨーロッパスタイルの更衣室、祖先室、主寝室が含まれ、各部屋には独自の面白い話と過去に使用された家具や用具がある。 2軒目の建物は、元々にソイ・ガームドゥプリーのトゥンマハーメークに設置し、2階建ての木造建築で、建築様式は1軒目と同様で1929年に建設された。本建物の建設目的は、イギリス外科医学で卒業したフランシス牧師(インド人)の住宅としたが、建設完了前にフランシス先生が死亡し、本建物をワラーポーン準教授に継承するまで賃貸借に処理していた。バーントロークサパーンヤーオを博物館に改造した時は土地を販売したが、その建物をバンコク民族博物館に移設し、フランシス先生の用品で装飾されている。 3軒目の建物の下階は展示会で開催し、入口の反対側には土地証書、住民登録証などの国民に関する資料、1946年のバンコク都の地図、托鉢や台所用品などの祖母の器具が含まれ、上階にはバンコク写真展があり、外部では読者に過去のバンコク都を理解させるための本が集められている図書室である。 4軒目は、現在事務所とワラーポーン準教授の住宅である。

空帮郎河畔社区艺术馆 如果你想感受河畔的自然风景,学习自然艺术,空帮郎水渠社区的艺术馆便是您的最佳选择。 艺术馆有很多艺术展,展览于空帮郎水渠社区,在空帮郎水渠社区的房屋设计都是两层木屋,建筑风格是吞武里的传统风格,大约有100多年的历史。 艺术馆里展示了各种艺术品,钱币,绘画品,明信片,可以选择性的购买,有喝咖啡的地方,也有卖纪念品的商店。 艺术馆外面的河畔,你可以坐在岸边将双脚放进河里,享受河畔的凉爽环境,可以看到河里的小鱼,给鱼喂食,也可以沿着河畔行走,品尝河畔当地人家的真正美食。你可以体会当地人的生活习俗,感受当地人的热情。 还有一个热点即表演,木偶剧。木偶剧团组建于2010年9月9日,由一群才华横溢的艺术家组成,拥有木偶表演经验10多年,每个人都热爱艺术,在表演上有共同的理念。也受到大艺术家们的点评,大艺术家们也是在表演上有很多经验,会个他们提出一些专业性改革建议,因此他们的表演越来越有创造性。 很多人来艺术馆都是冲着木偶剧来的,他们都十分喜欢观看表演,每天表演还没有开始就有很多人开始排队等候了。三个人都会带上面具登台表演,这样不光是为了表演需要也是为了吸引更多观众的兴趣。换句话说,木偶的面相和身体是不一样的,三个人的表演职责是不同的,一方防御左手,第2方负责管理两条腿,第三负责左手,当三方一起合作时才组成一个完整的木偶,表演才栩栩如生,出神入化。 目前,艺术馆区的木偶剧表演团队来自春鹏阿哥盘他难,艺术馆主人将一部分地区划分出来专门作为表演用,每天14.00可以来免费观看表演,(每周三停止表演)。为了方便学生学习,以及社区人员参观,调整了一些的布局装饰,设计成泰国特色的生态旅游专区。木偶剧表演除了在此地表演外,也尝尝到一些福利基金会,慈善活动义演区表演,为了那些没有机会或者没有能力来到艺术馆参观的人表演,传承和保护真正的泰国艺术文化精髓。


MTM Academy

MTM Academy

MTM Academy

MTM Academy

MTM Academy

9.00 - 22.00
550 THB
Email : info@MuayThai-mania.com
Instagram : MuayThai_mania
Facebook : MuayThaimaniaacademy

"โรงเรียนมวยไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ ต้องการหุ่นดี และร่างกายที่ฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยการฝึกมวยไทยอย่างถูกต้อง และสนุกสนาน เน้นการลดไขมันสะสม และเบิร์นแคลอรี่ส่วนเกินได้อย่างรวดเร็วภายใน 90 นาที ตาม concept “ผอมเร็ว หุ่นดี น้ำหนักลดทันที ด้วยมวยไทยอย่างถูกต้อง” ด้วยหลักสูตรพิเศษทีออกแบบมาเป็นอย่างดี มีจุดมุ่งหมายให้คุณได้บรรลุเป้าหมายหลัก 2 อย่างคือ สร้างหุ่นในฝัน และมีทักษะมวยไทยอย่างถูกต้อง แบ่งเป็นระดับให้เรียนง่าย เป็นระบบ สนุกสนาน ไล่ตั้งแต่ Level 1-5 เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการออกอาวุธมวยไทยผสมขั้นสูง การป้องกันหลบหลีก การโต้ตอบฉับพลันและเทคนิคต่างๆ ของมวยไทยที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ที่จะช่วยให้คุณป้องกันตัวเองได้จริงอย่างเป็นธรรมชาติ หลักสูตรของ MTM Academy ได้รับยอมรับ และรับรองจากตำนานตัวจริงของวงการมวยไทย “วันทรงชัยโปรโมชั่น” ผู้สร้างแชมป์โลก และยอดมวยไทยมาอย่างมากมายจนนับไม่ถ้วน เจ้าของสโลแกนอมตะผู้เผยแพร่มวยไทยสู่ตลาดโลก “มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก” จึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้ลดน้ำหนัก และมีรูปร่างที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วทุกๆ คนจะได้เรียนมวยไทยที่ถูกต้องในเวลาเดียวกัน สถานที่ถูกออกแบบ และตกแต่งด้วยรูปแบบทันสมัย เน้นความสะดวกสบาย สะอาด ห้องน้ำปรับอากาศ มีที่นั่งเล่นพร้อม TV และ Internet ความเร็วสูงให้บริการระหว่างรอคลาสหรือหลังคลาส ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบ lifestyle คนเมืองได้อย่างครบครัน"

"Thai boxing school for the new generation of people who care for good health, want to get a good figure and a fit and firm body through correct and fun Thai boxing training. The emphasis is on reducing stored body fat and burning excess calories in 90 minutes according to the concept “Get slim fast, have a good figure and lose weight now with correct Thai boxing.” A special course has been smartly designed for you to achieve 2 main goals which are to build a dream figure and to have the correct Thai boxing skills. The course is systematically divided into levels 1-5 to make it easy and fun to learn, starting from basic to advanced combinations of Thai boxing fighting techniques including defense techniques and avoiding getting hit, quick reaction to attacks and many techniques you never knew before that will help you naturally defend yourself. MTM Academy’s course is recognized and certified by the real legend of Thai boxing “Wansongchai Promotion” which has groomed many world champions and countless number of great Thai boxers, the owner of the classic slogan who has made Thai boxing known among the world market “Thai boxing, Thai heritage, the world heritage”. Therefore, besides losing weight and getting a good figure fast, everybody will certainly get to learn Thai boxing the correct way. The venue has been designed and decorated in a modern style with a strong focus on convenience and cleanliness. Air conditioned restrooms, a lounge with a TV set and high speed internet you can use before or after class, a perfect answer for the new generation who love the city lifestyle."

"MTM Academyエムティエムアカデミーは健康でいたい人、シェイプアップしたい人、体を絞りたいと思っている人 のためのムエタイトレーニングジムです。“正しいムエタイ式キックボクシングのトレーニングで 強靭な肉体・即効減量・理想の体型”をスローガンに、90分間ムエタイを楽しみながらカロリーを消費し体脂肪を減らすことができます。 夢のボディーが手に入ることと、正しいムエタイ術を身につけることの2点を目標に考え出された特別クラスは、楽しく分かりやすく学べるようにLevel1-5に分けて、基本からムエタイの難易度の高い技、避ける技、反撃技および自己防衛となる様々なムエタイの秘伝を学ぶことができます。 “ムエタイ、タイの遺産そして世界遺産”というスローガンを立て、数々のワールドチャンピオンやムエタイの名選手を輩出したムエタイ業界の伝説“ワンソンチャイ・プロモーション”に承認されている。MTM Academyのクラスは、スピーディーな減量と体質改善はもちろん、正しいムエタイ方式も学ぶことができます。 地域内はモダンで洗練されたデザインを用いて、若者の都会の多様なライフスタイルに応える便利さと衛生面にこだわったエアコン付き休憩室を備え、クラスの開始を待つ時やクラスの後に休憩を取るロビーにはテレビや高速インターネット環境も充実しています。"

"MTM泰拳学院透过正确的、有趣的训练泰拳的动作满足重视健康、维持身材的新一代年轻人的要求。泰拳可以减少体内多余的脂肪,在90分钟内能够快速消耗多余的热量,符合了‘以正确练拳的方法,能让你快速变瘦、拥有完美的身材、体重马上下降’的原则。 课程设计完善,目的在于让你完成2项主要目的,即拥有理想的身材及了解正确的泰拳技巧。课程分为5个程度,让学习更为简单、有趣、又有系统性,学习从基础开始,直到能运用各种人体作为武器进行攻击、保护自己、立即反应,也可以学到未知的技巧,让你能够很自然得保护自己。 MTM泰拳学院的课程受泰拳界历史悠久的Wansongchai学校的认可与接受。Wansongchai泰拳学院培养了无数的世界泰拳冠军,推广泰拳到全世界,宣传了‘泰拳是泰国遗产, 也是世界遗产’的口号。因此,各位学习者不仅能够减肥,身材快速变好,而且同时也会学到恰当的泰拳。 学校设施的设计和装饰均以现代风格为主,重视舒适便利、干净,卫生间安装空调,在等上课或课后可在休闲室看电视和上快速网路,完全能够让喜欢城里的生活方式的新一代感到满意。"


Sea Life Bangkok Ocean World

สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล อุทยานสัตว์น้ำระดับโลก

Sea Life Bangkok Ocean World

Sea Life Bangkok Ocean World

Sea Life Bangkok Ocean World

10.00 - 21.00
Adult 490 THB
Child 3-11 years 350 THB

"สัมผัสกับความน่ารัก และความสวยงามของโลกใต้ทะเลกันอย่างใกล้ชิด กับ สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล อุทยานสัตว์น้ำระดับโลก แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานโลกอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร และเป็นอุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เทียบเท่าสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานสากล 2 สนาม จุน้ำได้ถึง 4 ล้านลิตร (เทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิก 3 สระ) ภายในสยามพารากอน ชั้น บี1 และ บี2 ซึ่งรวบรวมเอาสัตว์น้ำมากมายหลากหลายชนิด ทั้งสัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มกว่า 30,000 ตัว จากสัตว์น้ำกว่า 400 ชนิด โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 โซนด้วยกัน แต่ละโซนจะถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษภายใต้แนวคิดที่ ต้องการสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับเดินอยู่ใต้ท้องทะเลจริงๆ สำหรับโซนทั้ง 7 ภายในอุทยานสัตว์น้ำแห่งนี้ประกอบด้วย โซนแรก Weird and Wonderful ผู้เข้าชมจะถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่น่าตื่นเต้นที่แตกต่างไปจากสัตว์น้ำทั่วไป สัตว์น้ำในโซนนี้จะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตัว และบางชนิดก็น่าพิศวงยิ่งนัก โซนที่ 2 คือ Deep Reef เป็นโซนที่จัดแสดงความสวยงามตระการตาของบรรดาปะการังที่มีอยู่บนโลกนี้ไว้ ภายในแทงค์ที่มีความสูงถึง 8 เมตร โซนที่ 3 Living Ocean เป็นโซนสำหรับสังเกตการดำรงชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ ซึ่งบางชนิดก็ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และมีชีวิตอยู่เพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไป ในขณะที่บางชนิดก็จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้ล่าเสมอ โซนที่ 4 เป็นโซน Rainforest ซึ่งจำลองสภาพป่าดิบชื้นตามธรรมชาติ เพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ร่วมกันในป่าดิบชื้น และจัดเป็นส่วนที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้ รวมทั้งสัตว์อื่นๆ เช่น ปลาปอดโบราณ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หาได้ยากในปัจจุบัน โซนที่ 5 คือ Rocky Shore การใช้ชีวิตในโซนนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่คลื่นปะทะชายฝั่งอย่างรุนแรง สัตว์ที่กำลังจะเจริญเติบโตก็ต้องปรับตัวและนิสัยเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง โซนที่ 6 Open Ocean เป็นพื้นที่วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 เมตร จัดแสดงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแบบรอบทิศทาง 360 องศา เป็นโซนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่าในโลกมหาสมุทร โซนสุดท้าย โซนที่ 7 ?Sea Jellies? เป็นโซนของสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ และลึกลับที่สุดแห่งท้องทะเล นั่นคือ แมงกะพรุน ซึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมอง ไม่มีกระดูก ไม่มีอวัยวะภายใน แต่มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ท้องทะเลแห่งนี้"

"Siam Ocean World located right at the heart of Bangkok, which is the largest aquarium in Southeast Asia, located at the Siam Paragon is expected to be completed by the middle of November and ready for opening the first week of December, 2005. The finished aquarium will feature more than 30,000 aquatic creatures from 400 different species and will be divided into 7 zones.? For the 7 zones within the Siam Ocean World contains. Home Zone ‘Weird and Wonderful’ visitors will be surrounded with underwater life exciting different from marine general Fish in the zone will have unique features. And some is wonderfully great. Zone 2 was ‘Deep Reef’ is a zone that show the beauty of their spectacular coral are on this world. The tank with a height of 8 meters. Zone 3 ‘Living Ocean’ zone for the observed survival of these fish. Some species also have to fight for survival. And live on to relay races to go. While some would maintain that the hunt is always The next zone is Zone 4 Zone ‘Rainforest’, which simulate the natural tropical rain forest environment. To present the relationship between animals and plants live together in a tropical rain forest. And the show is fresh water fish are the largest in the world out. As well as other animals such as fish lung ancient reptiles and animals, including mammals rare today. Zone 5 is the ‘Rocky Shore’ to live in this zone is filled with difficulties. Because the waves hit coastal areas severely Animals are growth habit and it must adapt to survive its own. The next zone 6 ‘Open Ocean’ is a circular area of 10.5 m in diameter show sea creatures surround a zone 360 showing the relationship between the hunter and the hunt is the world’s oceans. End Zone Zone 7 ‘Sea Jellies’ zone of the amazing creatures. And the mystery of the sea there is a jellyfish, a creature with no brain, no bones, no internal organs. But it can be living under the sea in this"

愛を感じますと密接に水中世界の美しさ?サイアムオーシャンワールド?世界有数の水族館観光は、バンコクの中心部にある世界標準の一つです。水族館は、東南アジアで最大です。 10,000平方メートル以上400万リットル(オリンピック水泳の同等の3母音)豊かな水産養殖を組み合わせたサイアムパラゴンB1とB2のサッカー場サイズ標準2つのフィールド水容量の同等の面積を有します。 7ゾーンに分かれ、400以上の種からの淡水と海水の水族館30,000各ゾーンは、特別にというコンセプトのもとに設計されている両方。海の下で歩いているような雰囲気を作成します。水槽内の7ゾーンが風変わりで素晴らしい最初のゾーンで構成さのために、訪問者が生き物に囲まれる水中エキサイティングな一般の動物とは異なります。このゾーンの貝は、ユニークな提供しています。そして、いくつかのもっと驚くべきは、地球上に存在するサンゴの素晴らしさを紹介するゾーン2ディープリーフゾーンです。 8メートルゾーン3の高さにタンクがこれらの魚の生存のためのゾーンとして生活オーシャンです。いくつかの種はまた、生存のために戦う必要があります。と次のレースを継承するように生き続けます。一方でそれのいくつかは、常に自然の熱帯雨林をシミュレートする、捕食者の熱帯雨林ゾーン4ゾーンを保持します。動物や植物との関係を提示するために熱帯雨林で一緒に住んでいます。世界で最も大きい展示淡水魚を組織しました。だけでなく、古代の哺乳類を含む魚、爬虫類や肺などの他の動物は、今日のロッキーショアゾーン5に稀である難しさを完全にこの区域に住んでいます。波が激しく、沿岸地域を打者ので。適応しなければならない繁栄する動物や習慣は、独自のゾーン6オープンオーシャン海の下の生き物を展示する360度のゾーン表示され、10.5メートルの直径を有する円形領域である生き残るために。 7海ゼリー海に幻想的な生き物のゾーンをゾーン分割するエンドゾーンに狩りのハンターとの関係。と海の神秘はない、脳、骨なし、なし内臓を持つクリーチャーであるクラゲです。しかし、それは海域で生存することができます。

"你是否对海底世界感到十分好奇,希望与暹罗海底世界亲密接触吗?这里是东南亚最大的海洋馆,符合国际海洋馆标准,拥有丰富的海洋动植物。 占地面积为10,000平方米,相当于两个标准足球场的大小,注水量为4000000升(相当于3个奥林匹克游泳场馆)。位于Siam Paragon商场B1和B2,拥有丰富多样的水声动物,包括淡水和咸水水生动物30,000多只,动物种类400多种。一共分为7个区域,每个区域都拥有自己独特的风格,创造出不同的海底世界氛围,给人一种真实的海底世界的感觉。 7个区域分为别: 1.Weird and Wonderful,这里的气氛惊险独特,创造出一种令人兴奋的刺激海洋氛围 ,这里的水生动物也体型庞大,动作突出。 2.Deep Reef ,拥有世界上巨大的珊瑚礁,美丽壮观,水箱内水深度为8米左右。 3.Living Ocean,在这里可以观察到海洋生物弱肉强食的食物链,一些水生动物为了生存必需与其他的物种进行激烈的竞争而生存,甚至扑食其他物种求得物种的延续。 4.Rainforest,模拟热带雨林区域,有很多热带雨林生存的动物和植物,这里展示着世界上不同种类的热带淡水鱼,以及一些当前等罕见的哺乳类爬行动物展览。 5.Rocky Shore,这个地区展示了海洋生物的生存环境,为了适应环境和恶略的气候变化,动物们应该及时调整自身,去适应环境,正所谓适者生存。 6.Open Ocean,直径为10.5米,可以360度观赏一些海洋生物,这里展示了动物世界捕食者与被捕食者的食物链关系。 7.Sea Jellies,神奇的海洋生物区,这里有世界上神秘的海洋生物水母,他们没有大脑,没有骨骼,没有内脏,但是却可以在大海里健康的生活。"