Back to top

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

Children's day 2017 of 84 Birthday Anniversary of His Majesty the King Sport Center.


เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ซื่อสัตย์สุจริต และได้รับความสนุกสนานและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน จึงได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงของเยาวชน การแสดงดนตรี การแข่งขันเกม กิจกรรมลานสนุก และมอบของขวัญของรางวัลแก่เด็กที่มาร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 9:30 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)

Saturday 21st January 2017 9.30, at 84 Birthday Anniversary of His Majesty the King Sport Center.
The activity presented work and archivement of both government and private sector. There were children's showing,
music show , game show, and lot of activities for children.
The intension of the activity is to make children relize how important they are to nation, and to make them behave properly
by strive to study ,be honest, and do activity for social sake together.