โครงการสัมมนา “ชวนวัยรุ่นไทย เที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า”

รายละเอียด:

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย ท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก สร้างสรรค์ด้วยกัน เข้าใจและด้วยหัวใจ

                2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักชาติและรู้รักสามัคคี

                3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ประวัติและวัฒนธรรมของไทย

                4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

– นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

–  บุคคลทั่วไป

สถานที่ดำเนินงาน

อาคารนวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม  (สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ ) มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการสัมมนา            

การบรรยายภาคทฤษฎีและกรณีศึกษา ถามและตอบ  โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว

อาจารย์ศักดิ์ชัย  เศษฐอนวัช  อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยบูรพา

วิธีการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงาน

วิธีการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1. วางแผนงาน โดยกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับเรื่อง “การท่องเที่ยว”

16 มิถุนายน 2554

2. เสนอโครงการและโครงร่างเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดสัมมนา  หัวข้อ “ชวนวัยรุ่นไทย เที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า”

29 มิถุนายน 2554

3. ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน

4. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ “สีสันตะวันออก” ณ พัทยา

10 กรกฎาคม 2554

5. ติดต่อและจัดทำเอกสารเชิญวิทยากรพิเศษ อ.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช

12-22 กรกฎาคม 2554

6. วางรูปแบบจัดนิทรรศการ เนื้อหาและกำหนดการในงานสัมมนา

22-3 สิงหาคม 2554

7. ลงมือปฏิบัติจัดนิทรรศการ

3 สิงหาคม 2554

8. งานสัมมนา “ชวนวัยรุ่นไทย เที่ยวไทยอย่างรู้คุณค่า”

4 สิงหาคม 2554

9. รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดสรุป จัดทำรูปเล่ม และลงเว็บไซต์ WordPress – (https://tourismatbuu.wordpress.com/)

เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน

10. อธิปรายสรุปสัมมนาย่อย ส่งรูปเล่มและเว็บไซต์

22 กันยายน 2554

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

–  เยาวชนไทยได้รับความรู้ แนวคิด   การท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งขึ้น

–  เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  แนะนำ และนำไปเผยแพร่ต่อได้

–  เยาวชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและหันมาสนใจวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้น

การติดตามและประเมินผล

จัดทำแบบประเมินผล เพื่อวัดความพึงพอใจของคนที่มาร่วมสัมมนา ในด้านความรู้ที่ได้ ในการมีส่วนร่วม และความเหมาะสมของ วิธีการจัดสัมมนา รวมถึงข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการสัมมนาครั้งต่อไป