text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  พิพิธภัณฑ์ / แหล่งเรียนรู้

  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
  พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

             จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 บนอาคารชั้นเดียวซึ่งเคยเป็นสถานีตำรวจรถไฟ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกในประเทศไทยและได้เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าชม พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน ได้...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา
  พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

               จัดตั้งขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรณี โดยมุ่งหมายให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาที่สมบูรณ์ ...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
  พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

          พิพิธภัณฑ์ ชาวบางกอก แต่เดิมเป็นบ้านพักอาศัยของประชาชน โดยมี อาจาร์ย วราพร สุรวดี เป็นผู้สืบทอด และเป็นผู้มอบให้เป็นสมบัติชาติ โดยมีกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก ลักษณะเป็นบ้านพักอาศั...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า
  พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า

            ตั้งอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมวิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ. 2542 จัดแสดงเรื่องราวของจักรเย็บผ้าในแต่ละยุค ตั้งแต่ยุคที่ใช้เท้าเหยียบ และใช้ขาไม้เป็นวัสดุจนมาถึงขาเหล็ก จุดเด่น...

  อ่านต่อ
  พิพิธบางลำพู
  พิพิธบางลำพู

            ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุดชุมชน ตั้งอยู่บนถนนพระสุเมรุ สร้างขึ้นโดย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง แต่เดิมคือ โรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ภาย หลังมีการยุบโรงพิมพ์คุรุสภา กรมธนารักษ์ จึงปรับปรุงอาคารซึ่...

  อ่านต่อ

  Connection