text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
  วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

  วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดทอง ลักษณะเป็นลานกว้างขวาง ในสมัยกรุงธนบุรีเป็นสถานที่ซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระราชดำรัสให้นำเชลยศึกพม่าจากค่ายบางแก้วไปประหารชีวิต ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพ...

  อ่านต่อ
  ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4
  ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4

  ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย4           ตำหนักพระแม่กวนอิม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526  โดยพระอาจารย์ใหญ่กวงเซง เป็นศาสนสถานฝ่ายมหายาน การปฏิบัติของผู้ถือศีลในวัด มีกฎระเบียบเคร่งครัดมาก ผู้ที่มาบวชต้อง...

  อ่านต่อ
  วัดพระราม 9 (กาญจนาภิเษก)
  วัดพระราม 9 (กาญจนาภิเษก)

  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นวัดของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 ซอย 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เข...

  อ่านต่อ
  โบสถ์กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ)
  โบสถ์กาลหว่าร์ (วัดแม่พระลูกประคำ)

  วัดกาลหว่าร์คือวัดของชาวคริสต์โปรตุเกสที่ไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของประมุขมิสซังสยามชาวฝรั่งเศส พวกเขาแยกตัวออกมาจากวัดซางตาครู้ส ก่อนที่รัชกาลที่ 1 จะพระราชทานที่ดินสำหรับสร้างวัดของพวกเขาเอง คำว่า ‘กาลหว่าร์’ มีที่มาจากคำว่า Calvary ซึ่...

  อ่านต่อ
  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
  วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

  “วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร” หรือ “วัดสามจีน” ตั้งอยู่ถนนเจริญกรุง เขตสัมพันธวงศ์ เป็นวัดโบราณแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างเมื่อสมัยใด เดิมชือ “วัดสามจีน” เพราะเล่ากันว่ามีชาวจีน 3 คน ช่วยกันก...

  อ่านต่อ
  อนุสารีย์ประชาธิปไตย
  อนุสารีย์ประชาธิปไตย

  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่กึ่งกลางวงเวียนระหว่างถนนราชดำเนินกลางกับถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย  ที...

  อ่านต่อ
  วัดนาคกลาง วรวิหาร
  วัดนาคกลาง วรวิหาร

  “วัดนาคกลางวรวิหาร” ตั้งอยู่ที่ เขตบางกอกใหญ่ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร โดยสันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย แต่สมัยในพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น วัดแห่งนี้ถือว่าตั้งอยู่ในเขตพระราชฐาน เพราะห...

  อ่านต่อ
  วัดเครือวัลย์ วรวิหาร
  วัดเครือวัลย์ วรวิหาร

  วัดเครือวัลย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดผ้า พระกฐินอยู่เสมอ หรือบางครั้งได้พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จแทนพระองค์ ดังหลักฐานที่ปรากฎว่า     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม...

  อ่านต่อ
  วัดหิรัญรูจี วรวิหาร
  วัดหิรัญรูจี วรวิหาร

  เดิมชื่อว่า “วัดน้อย” สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ 2321 โดย เจ้าขรัวเงิน พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ศิลปะไทยผสมจีน หลังคาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา ห...

  อ่านต่อ
  สมาคมสงเคราะห์จีจินเกาะ
  สมาคมสงเคราะห์จีจินเกาะ

  จีจินเกาะ หรือสมาคมเผยแผ่คุณธรรมเต็กก่า จีจินเกาะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดจีนที่สร้างขึ้นมีสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในวัดประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดและเป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในศาสนสถานแห่งนี้ก็คือ “พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีน...

  อ่านต่อ
  วัดยานนาวา
  วัดยานนาวา

             วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เดิมชื่อว่า "วัดคอกกระบือ" ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และก่อสร้างศาสนสถานสำคัญขึ้นภายในวัด คือพระสถูปที่มีรูปร่างต่างจากทั่วไป โดยสร้างเป็นรูปเรือสำเภาจีน เหตุท...

  อ่านต่อ
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

            วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์หรือที่มักจะเรียกกันว่า วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ  ฝ่ายมหานิกาย ชั้นวรมหาวิหาร ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาส...

  อ่านต่อ

  Connection