text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  วัดชนะสงคราม
  วัดชนะสงคราม

            เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ “วัดกลางนา” เนื่องจากมีทุ่งนาล้อมรอบ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงย้ายราชธานีจากฝั่งกรุงธนบุรีมาฝั่งพระนครและทรงสร้า...

  อ่านต่อ
  วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร
  วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

                 วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า “วัดท้ายตลาด” เพราะอยู่ต่อจากตลาดเมืองธนบุรี ภายในวัดมีพระวิหารลักษณะทรงไทยผสมจีน มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ จิตรกรรม ซึ่งเป็นพระพ...

  อ่านต่อ
  มัสยิดบางหลวง
  มัสยิดบางหลวง

            มัสยิดบางหลวงหรือเรียกอีกชื่อว่า “กุฎีขาว” หรือ "กะดีขาว" สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ อาคารมัสยิดเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ทาสีขาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกที่ตกแต่...

  อ่านต่อ
  ป้อมพระสุเมรุ
  ป้อมพระสุเมรุ

           เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เพื่อป้องกันพระนคร ป้อมพระสุเมรุเป็น 1 ใน 2 ป้อมที่ยังคงเหลืออยู่จากการถูกรื้อถอนเมื่อป้อมปราการทั้ง 14 ป้อมหมดความจำเป็นในการใช้งานลง ป้อมพระสุเมรุมีเชิงเทียน ช่องยิงปืน ห...

  อ่านต่อ
  มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน
  มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน

            มัสยิดดารุ้ลมุตตะกีน คู้ขวาหนองจอก แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “สุเหร่าคู้” ลักษณะเป็นเรือนไม้ หลังคามุงแฝก เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติศาสนาของอิสลามคือ การละหมาดประกอบศาสนกิจ และสอนศาสนาอิสลาม มัสยิดแห่งนี้ถูกสร้าง...

  อ่านต่อ
  วัดซิกข์ (ศาสนสถานคุรุทวารา)
  วัดซิกข์ (ศาสนสถานคุรุทวารา)

            เป็นวัดของชาวอินเดีย และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตวิญญาณของชาวซิกข์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนา ศาสนาซิกข์จะเรียกว่า คุรุวารา หมายถึง ประตูหรือทางที่ทอดไปสู่คุรุ หรือศาสด...

  อ่านต่อ
  วัดมหาบุศย์
  วัดมหาบุศย์

              สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เดิมเรียกว่า "วัดมหาบุตร" ตามชื่อพระมหาบุตร วัดเลียบ (วัดราชบูรณะ) ผู้นำในการบูรณะวัดขึ้นใหม่ ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกว่า "วัดแม่นาคพระโขนง" เพราะภายในวัดเป็นที่ตั้งของศาล...

  อ่านต่อ
  วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
  วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

            ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ 2416 สมเด็จพระวันรัต วัดสุทัศน์เทพวราราม ได้อุทิศที่ดินซึ่งเป็นมรดกบิดามารดาสร้างเป็นพระอารามมีชื่อว่า "วัดโพมิ" เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านทั้งสอง และได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยพระบาทสมเด็จพร...

  อ่านต่อ
  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
  วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

              วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ “วัดแขกสีลม” เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดู นิกายศักดิ ซึ่งนับถือเทพสตรีผู้เป็นแม่เป็นใหญ่ในลัทธิ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2422 โดยชาวอินเดียจากรัฐทมิฬนาฑู ที่โดยสารเรือเข้ามาท...

  อ่านต่อ
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นโรงกษาปณ์ ใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ในประเทศ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารรูปแบบตะวันตก ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ในวาระการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขร...

  อ่านต่อ
  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
  วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

            เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางพระนคร มีความใหญ่โต การวางผังวัด สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอื่นๆ เป็นสัญลักษณ์แทนจักรวาลตามคติโบราณของการสร้างเมือง รวมทั้งชื่อ "วัดสุทัศนเทพวราราม" หมายถึง       ส...

  อ่านต่อ
  เทียนฟ้ามูลนิธิ
  เทียนฟ้ามูลนิธิ

            เทียนฟ้ามูลนิธิ หรือ โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า เป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเกิดจากการการรวมตัวกันของกลุ่มชาวจีน ๕ ภาษา ที่ต้องการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้ง...

  อ่านต่อ

  Connection