text-small text-normal text-large |

ลงชื่อเข้าใช้งาน

Please fix the following errors:

  สมัครสมาชิก

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

  โบราณสถาน / ศาสนสถาน

  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

             เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 เป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดที่มีมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่า โดยเฉพาะภายในพระวิหารหลวง มีจิตรกรรมฝาผนังเรื่อง “พระราชพิธีสิบสองเดือน” รวมทั้งภาพ “สุริยุปราค...

  อ่านต่อ
  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
  วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

             เดิมชื่อว่า วัดแหลม หรือ วัดไทรทอง เนื่องจากมีต้นไทรทองปรากฎอยู่ให้เห็น เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ได้รับการยกย่...

  อ่านต่อ
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          เดิมนั้นเป็นพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 4 ซึ่งจัดเก็บรักษาศิลปะโบราณวัตถุและเครื่องราชบรรณาการ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครขึ้นนับเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของปร...

  อ่านต่อ
  วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
  วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร

                เป็นวัดโบราณครั้งกรุงศรีอยุธยา และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (สี) เดิมชื่อว่า“วัดบางหว้าใหญ่” เป็นที่รู้จักกันในนามว่า “วัดระฆัง” ภายในวัดมีหอพระไตรปิฎกที่ซึ่งมีสถาปัตยกรร...

  อ่านต่อ
  วัดศรีบุญเรือง
  วัดศรีบุญเรือง

              วัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนย่านบางกะปิ แต่เดิมมีนามว่า “วัดทำนบ” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2373  ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีพระอุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้ ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์เป็นพระอุโบสถปูน เมื่อปี ...

  อ่านต่อ
  วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร
  วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร

                  หรือเรียกอีกชื่อว่า “วัดหงส์” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเศรษฐีชาวจีนที่มีชื่อว่า "นายหง" ภายในวัดมีพระอุโบสถหลังใหญ่ มีช่อฟ้าใบระกา ตกแต่งหน้าบันด้วยลวดลายสวยงาม พระประ...

  อ่านต่อ
  วัดหิรัญรูจีวรวิหาร
  วัดหิรัญรูจีวรวิหาร

              เดิมชื่อว่า “วัดน้อย” สร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณปี พ.ศ 2321 โดย เจ้าขรัวเงิน พระชนกของกรมสมเด็จพระศรีสุรเยนทรามาตย์ พระมเหสีในรัชกาลที่ 2 วัดแห่งนี้มีพระอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1...

  อ่านต่อ
  วัดนาคกลางวรวิหาร
  วัดนาคกลางวรวิหาร

                  วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระราชวัง วัดแห่งนี้จึงได้มีความผูกพันกับพระองค์ท่าน เพราะพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีต่อพระพุทธศ...

  อ่านต่อ
  อาสนวิหารอัสสัมชัญ
  อาสนวิหารอัสสัมชัญ

             อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นอาสนวิหารประจำมิสซังโรมันคาทอลิก มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลในสมัย Renaissance และมีลักษณะที่เด่นชัดคื...

  อ่านต่อ
  วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
  วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

             สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2483 ในรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยสร้างขึ้นใกล้กับอนุสาวรีย์หลักสี่ ทั้งนี้มีเหตุผลว่าชาติกับศาสนาเป็นของคู่กัน เป็นสิ่งที่แยกจากกั...

  อ่านต่อ
  วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร
  วัดอัปสรสวรรค์ วรวิหาร

                สร้างขึ้นบริเวณที่เลี้ยงหมูของชาวจีนอู๋ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า "วัดหมู" ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สถาปนาพระอารามขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า "วัดอัปสรสวรรค์" เพื่อเป...

  อ่านต่อ
  วัดอินทรวิหาร
  วัดอินทรวิหาร

            วัดอินทรวิหาร หรือวัดอินทร์ เดิมชื่อว่า วัดบางขุนพรหมนอก วัดนี้ตั้งชื่อตามนามของเจ้าอินทร์ น้าชายของเจ้าเขียวค่อม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 1 มีสิ่งที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมคือ พระศรีอารยเมตไตรย หรือ ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อ...

  อ่านต่อ

  Connection