งานวันเด็กแห่งชาติ

        เมื่อผ่านพ้นเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงปีใหม่ ก็ถึงของวันมหัศจรรย์ของเด็ก ๆ นั่นคือ "วันเด็กแห่งชาติ" ที่ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ  ที่ถูกจัดขึ้นในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ล้วนให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีการจัดบรรยากาศเพื่อเด็ก ๆ มีคำอวยพรให้เด็ก ๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษได้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างมีความสุข

- จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนมกราคม
- เพื่อสร้างเสริมความรู้ คู่คุณธรรม แก่เด็กและเยาวชน
- กรุงเทพมหานครได้เปิดพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งใหม่

ช่วงเวลาจัดงาน: วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
สถานที่: พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครBangkok children's discovery museum

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4403.html