งานวันมาฆบูชา

        วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธจะได้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส ปัจจุบันวันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติในวันมาฆบูชามีทั้งการทำบุญตักบาตร สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ปล่อยนกปล่อยปลา และการไปเวียนเทียน เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์อันเป็นสำคัญ

- ร่วมทำบุญตักบาตร / เวียนเทียน

- พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ มีพระสงฆ์ 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

ช่วงเวลาจัดงาน: กุมภาพันธ์ / มีนาคม
สถานที่: สนามหลวง

https://hilight.kapook.com/view/20696