วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์หรือที่มักจะเรียกกันว่า วัดมหาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ  ฝ่ายมหานิกาย ชั้นวรมหาวิหาร ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่าง พระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาสุรสิงหนาท (พระอนุชาธิราชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1) ทรงมาพบวัดนี้แล้วทรงบูรณปฏิสังขรณ์และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นมาใหม่ ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงขอพระราชทานพระอารามจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า“วัดนิพพานนานาม”

ที่ตั้ง : แยกถนนราชินีตัดกับสราญรมย์ ติดกับสวนสราญรมย์และคลองหลอด
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2223 - 8215
วันเวลาเปิด-ปิด : 6.00 - 18.00 น. (พระวิหารหลวงเปิดเฉพาะวันพระ)
การเดินทาง: รถโดยสารประจำทางสาย : 32, 33, 53, 64, 82, 124, 201, 203,503, 508, 524
  เรือด่วนเจ้าพระยา : ท่าช้างวังหลวง, ท่าเตียน
  เรือข้ามฟาก : ท่าพระจันทร์-ท่าวังหลัง, ท่าพระจันทร์-ท่ารถไฟ,ท่าช้างวังหลวง-ท่าวังหลัง, ท่าช้างวังหลวง-ท่าวัดระฆัง
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม