วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

            วัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2374 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาส" แต่เดิมนั้น ชาวบ้านมักนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดรั้วเหล็ก" เพราะมีรั้วเหล็กล้อมเป็นกำแพงตอนหน้าพระอุโบสถ พระวิหาร และศาลาการเปรียญด้านเหนือ ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งอัญเชิญมากจากสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีพระเจดีย์ใหญ่ที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีโบสถ์และเจดีย์ขนาดเล็กบนยอดรั้วเหล็กสีแดงเป็นศิลปวัตถุแบบไทย อาคารในบริเวณภูเขาหลายแห่งที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและสักการบูชา

ที่ตั้ง : กัลยาณ์ 5 แขวง คลองสาน เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ : 0-2456-5592
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 3, 4, 6, 7, 7กม 9, 21, 37, 40, 42, 43, 56, 82,85, 169, 529, 542
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม