วัดพระราม9 (กาญจนาภิเษก)

           วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวัดพระอารามรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างขึ้นให้เป็นวัดที่มีขนาดเล็กที่เรียบง่าย มุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในลักษณะ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด โรงเรียน หรือที่เรียกว่า บวร นอกจากนี้ยังมี พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธกาญจนธรรมสถิต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะแบบรัตนโกสินทร์ ผสมผสานระหว่างอุดมคติและเหมือนจริงด้วยการห่มจีวรแบบพระสงฆ์ที่เหมือนจริง แต่พระเกศาเป็นแบบอุดมคติให้ได้สัมผัสชื่นชมพร้อมสักการะกราบไหว้ อีกทั้งสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษกนี้ ถือเป็น "ปฐมเหตุแห่งความประหยัด" เพราะได้มีพระราชประสงค์ให้วัดนี้เป็นวัดของชุมชนพระราม9 ได้มีการลดงบประมาณการดำเนินการให้เหมาะสม และเน้นการได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ จึงถือได้ว่าวัดและพระอุโบสถแห่งนี้เป็นแบบอย่างของพระอารามตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ตั้ง : 999 ถนนพระราม 9 ซอย 19 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทร : 02 318 5926 7
วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง : 137, 168, 171, 517
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม