วัดอมรินทราราม (หลวงพ่อโบสถ์น้อย)

       วัดอมรินทรารามวรวิหาร  สร้างขึ้นประมาณปีพ.ศ.2200 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง เดิมทีมีชื่อวัดว่า “วัดบางว้าน้อย” ตั้งคู่กับ “วัดบางว้าใหญ่” หรือวัดระฆัง โฆสิตารามในปัจจุบันเป็นวัดที่มีพื้นที่อาณาเขตอยู่ในกำแพงเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกระดับขึ้นให้เป็นวัดอารามหลวง จากเดิมเป็นวัดชั้นตรีชนิดวรวิหาร ซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่1 ได้ทำการปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งพระอาราม และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ ที่ยังคงค้างคาอยู่ให้เสร็จสิ้น แล้วพระราชทานนามวัดใหม่เป็น “วัดอมรินทรารามวรวิหาร” ซึ่งมี “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในวิหาร

ที่ตั้ง :
566 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2411-0292
การเดินทาง :

 

รถบัส: 146, 157 (ปอ.) (AC), 177 (ปอ.) (AC), 57, 710;

เรือ: เรือด่วนธงส้ม ORANGE FLAG,เรือด่วนธงเหลือง YELLOW FLAG.

วันเวลาเปิด-ปิด :
-
ค่าเข้าชม :  ไม่เสียค่าเข้าชม
แผนที่ : https://goo.gl/maps/EKj2GLLYRrikNV2H9