วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

ผู้สร้างวัด    เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของโยมโพ-โยมมิ  เป็นบิดามารดาของสมเด็จพระวันรัตน(แดง  สีลวฑฺฒโน) วัดสุทัศน์เทพวรารามเมื๋อบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว   ที่ดินแปลงนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสมเด็จพระวันรัตนและได้อุทิศสร้างเป็นพระอาราม  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง  เมื่อพระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ทรงจัดชั้นและประเภทของพระอารามหลวง วัดโพธินิมิตรสถิตมาสีมาราม     อยู่ในชั้นตรีประเภทสามัญ  
 
ที่ตั้ง : 96 ซอยเทอดไท 1 แขวงบางยี่เรือ  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-472-3335, 02-465-7430
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง  9, 43

 

รถไฟฟ้า BTS : สถานีโพธินิมิตร

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00- 17.00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม