วัดซิกข์ (ศาสนสถานคุรุดวารา)

เป็นวัดของชาวอินเดีย และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตวิญญาณของชาวซิกข์แห่งแรกในประเทศไทย เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนา ศาสนาซิกข์จะเรียกว่า คุรุวารา หมายถึง ประตูหรือทางที่ทอดไปสู่คุรุ หรือศาสดาของศาสนาซิกข์ทั้งสิบองค์ รวมทั้งพระคัมภีร์คุรุครันถ์ซาฮิบ โดยตัววัดสร้างเป็นตึกหลังใหญ่สูง 6 ชั้น มียอดโดมสีทอง บนชั้นที่ 4 เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่ 5 เป็นโรงเรียนซิกข์นานาชาติ ส่วนชั้นบนสุดเป็นที่อ่านและเก็บรักษาพระคัมภีร์

ที่ตั้ง : 571 ถนนจักรเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 094-324-9258
การเดินทาง :

รถโดยสารประจำทาง 4, 5, 7, 8, 21, 37, 40, 542, 529

วันเวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 16.00 น.
ค่าเข้าชม :

ไม่เสียค่าเข้าชม