พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดดำรงราชานุภาพ

              ตั้งอยู่ที่ถนนหลานหลวง บริเวณวังวรดิศ เดิมเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ “บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย”  ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2505 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก โดยมีผลงานหนังสือที่ทรงนิพนธ์ไว้ถึง 1,050 เรื่อง ภายในแสดงให้เห็นการดำเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภายในห้องที่พักของพระองค์ การจัดวางข้าวของเครื่องใช้ยังคงสภาพสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนม์ชีพ และห้องต่างๆ เช่น ห้องเสวย ห้องจีน ห้องพระบรรทม ห้องทรงพระอักษร และห้องพระหรือห้องพระบรมอัฐิที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 และของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในส่วนของหอสมุดดำรงราชานุภาพจัดแบ่งภายในเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 เป็นสถานที่จัดเก็บตู้หนังสือส่วนพระองค์ ในส่วนของชั้นที่ 2 จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และส่วนชั้นที่ 3 จัดเป็นห้องแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีบริการ สำหรับค้นคว้าหนังสือส่วนพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีกว่า 7,000 เล่ม รวมทั้งหนังสือวารสาร หนังสือพิมพ์และหนังสือวิชาการเน้นด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

ที่ตั้ง : ระหว่างถนนหลานหลวงและถนนดำรงรักษ์ ใกล้ตลาดสะพานขาว
เบอร์ติดต่อ : 0-2621-2280
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 8, 15, 37, 47, 49, 79, ปอ.511, ปอ.512
  เรือด่วนคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม