โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

        โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นจากพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงริเริ่มดำเนินการทดลองการแปรรูปผลิตผลการเกษตรขึ้นภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นราชฐานที่ประทับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรกรรมต่างๆ เช่น โครงการนาข้าวทดลอง การเลี้ยงโคนม โรงผลิตกระดาษ การเพาะพันธุ์ปลานิล การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติตาม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ จากพระราชประสงค์ดังกล่าว จึงมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาชมกิจการ รวมทั้งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ไปเป็นแบบอย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้มีคณะพระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ คณะบุคคลสำคัญ ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง : พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0 - 2282 - 7171 - 4, 0 - 2282 - 1150 - 1, 0 - 2282 - 8200
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย : 18, 28, 70, 108, 125, ปอ.515, ปอ.539
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)  โดยจะต้องทำหนังสือขออนุญาต เพื่อนัดวันเข้าชมล่วงหน้าก่อน 3 เดือน
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม