หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

           หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่าวาสุกรี สถานที่เก็บรักษา และให้บริการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อใช้ในการเป็นหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานของผู้ผลิตเอกสารนั้นๆ และใช้เป็นหลักฐานข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆ โดยมีเอกสารสำคัญ เอกสารส่วนบุคคลต่างๆ ที่รวบรวมเหตุการณ์สำคัญทั้งใน และต่างประเทศ นำมารวบรวมซ่อมแซม จัดเรียง แบ่งหมวดหมู่ เก็บรักษาเพื่ออนุรักษ์ไว้ และนำออกให้บริการค้นคว้า ซึ่งมีทั้งประเภทกระดาษแผ่น ภาพถ่าย แผนที่ แผนผัง แบบแปลน แถบบันทึกเสียง และไมโครฟิล์ม รวมถึงเอกสารต้นฉบับของ ใบบอก สารตรา ฎีกา รายงานการประชุม หนังสือโต้ตอบ บันทึกความเห็น ประกาศพระราชบัญญัติรายงานการตรวจราชการ สถิติ แผนภูมิ และตารางต่างๆ รวมทั้งเอกสารส่วนบุคคลเช่น รัฐบุรุษ นักปกครอง นักการเมือง และบุคคลสำคัญของประเทศในสาขาต่างๆ ซึ่งเจ้าของเอกสารหรือทายาทมอบไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย หอจดหมายเหตุ เปิดห้องให้บริการค้นคว้าวิจัยแบ่งเป็น 2 ห้อง คือห้องที่ให้บริการค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ และห้องที่ให้บริการค้นคว้าวิจัยเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

ที่ตั้ง : ท่าวาสุกรี ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-1666, 0-2282-1660 
  ปิดบริการเพื่อตรวจสอบเอกสารประจำปี ระหว่างวันที่ 15 – 30 ธันวาคม
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย :  3, 9, 30, 32, 33, 64, 65, 505, 524
วันเวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม (มีค่าบริการหากต้องการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ)