พิพิธภัณฑ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระบรมมหาราชวัง เดิมเป็นโรงกษาปณ์ ใช้ผลิตเงินตราเพื่อใช้ในประเทศ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารรูปแบบตะวันตก ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ในวาระการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่กองบูรณะจึงขอพระราชทานอาคารโรงกษาปณ์มาเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงศิลปวัตถุล้ำค่าซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ชั้นบนของอาคาร เป็นที่ตั้งพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ของพ่อขุนรามคำแหงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบที่เนินปราสาทบริเวณเมืองสุโขทัยพร้อมศิลาจารึกสมัยสุโขทัย 2 หลัก ขณะทรงผนวชและเสด็จธุดงค์ และยังมีห้องเก็บเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตามโบราณราชประเพณี พระมหากษัตริย์จะต้องเสด็จมาทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตใน 3 ฤดู ฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคม ฤดูฝนประมาณ เดือนกรกฎาคม ฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน

ที่ตั้ง:   

ถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์:

0-2223-5172, 0-2222-0859

การเดินทาง:

รถโดยสารประจำทาง 1, 2, 3, 25, 91

วันเวลาเปิด-ปิด:

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

ค่าเข้าชม:

คนไทยเข้าชมฟรี / ชาวต่างชาติ ท่านละ 250 บาท