การควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 กับกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร มีมาตรการต่างๆเพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยสั่งปิดสถานที่ต่างๆเพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อ และจัดสถานที่สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถือเป็นขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีโดยการเผาทำลาย ได้แก่

 - บ้านเรือนทั่วไป ให้แยกทิ้ง รอให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตจัดเก็บ 

 - สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

 - ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง

 - โรงพยาบาลสังกัด กทม. 9 แห่ง

โดยจะต้องทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุงพลาสติก และเขียนหน้าถุงว่า "หน้ากากอนามัย" แลัวมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

เลิกสัมผัสใบหน้า ต้องไม่นำมือมาขยี้ตา ไม่ใช้มือแคะจมูก และเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 - 2 เมตร เพื่อความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์ โควิด-19 ได้ทาง  https://covid19.th-stat.com/