กพท. ออกประกาศเงื่อนไข-เงื่อนเวลา ในการใช้สนามบิน

          สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ กำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความต่อเนื่องของการบินพลเรือนและสนับสนุนการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ให้ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปสู่พื้นที่อื่นและป้องกันมิให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่ในพื้นที่ซึ่งเคยควบคุมได้ 

          ผู้โดยสารและบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานจะต้องรับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในท่าอากาศยานปลายทางและจังหวัดปลายทางที่ตนจะ เดินทางไปโดยเคร่งครัด

          หากผู้โดยสารแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนการเดินทางออกไปเนื่องจากไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัด ให้สายการบินดำเนินการออกบัตรโดยสารให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ

(เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 07.00 – 19.00 น.)

1. ท่าอากาศยานน่านนคร

2. ท่าอากาศยานพิษณุโลก

3. ท่าอากาศยานแพร่

4. ท่าอากาศยานแม่สอด

5. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

6. ท่าอากาศยานลำปาง

7. ท่าอากาศยานขอนแก่น

8. ท่าอากาศยานนครพนม

9. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

10. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

11. ท่าอากาศยานเลย

12. ท่าอากาศยานสกลนคร

13. ท่าอากาศยานอุดรธานี

14. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

15. ท่าอากาศยานชุมพร

16. ท่าอากาศยานตรัง

17. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

18. ท่าอากาศยานระนอง

ท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

2. ท่าอากาศยานดอนเมือง

3. ท่าอากาศยานกระบี่

4. ท่าอากาศยานเชียงใหม่

5. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

6. ท่าอากาศยานสมุย 

7. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

8. ท่าอากาศยานหาดใหญ่

9. ท่าอากาศยานหัวหิน

10. ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

หมายเหตุ   - ท่าอากาศยานภูเก็ตปิดดำเนินงาน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.

               - ห้ามท่าอากาศยานให้บริการแก่อากาศยานที่ขนส่งคนโดยสารจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ยกเว้นอากาศยาน ดังนี้

                 (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

                 (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

                 (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

                 (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์                                           แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

                 (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

                 (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

               - ประกาศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศอื่นเปลี่ยนแปลง