ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นทั้ง ๗ ย่านกรุงเทพมหานคร

       ปัจจุบันส่วนการท่องเที่ยว ได้จัดทำแหล่งท่องเที่ยว ๗ ย่านเก่าของกรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้สัมผัสและรู้จักผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นทั้ง ๗ ย่าน
       ส่วนการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำวิดีโอหนังสือเสียงผ่านรูปแบบ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกายใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว
        และขอความร่วมมือทำแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ผ่าน Google forms โดยสแกน QR Code ตามที่แนบ